Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Том: Tom XV

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1981

Рэдактар: Jaskanis Jan

Выдавец: Muzeum Okręgowe w Białymstoku

Памеры: 434 s., 23 cm

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1002.]

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeologii i metaloznawstwa na tema: technologii żelaza plemion bałtyjskich na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza praca na Litwie po śmierci Zygmunta III. artykuł o białostockim węzie kolejowym w pierwszym okresie jego działalności ,1869—1915). Z niedawną datą 60 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości koresponduje studium na temat likwidacji stanu I wojny światowej na Suwalszczyźnie, natomiast z datą powstawania Polski Ludowej — prace o działaniach wojewódzkiej organizacji PPR w okresie referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego Dział ,,Materiały" zawiera m.m. odkrywczą analizę jednej z reliktowe zachowanych nazw bałtyjskich Jaćwieskich) na Suwalszczźynie interesujący przyczynek do dziejów woj. białostockiego w okresie II Rzeczypospolitej. W Dziale III zawarte są opracowania źródłowe, mm. katalog zabytków z reprezentatywnego dla regionu w XII—XIV w. cmentarzyska w Czarnej Wielkiej oraz prezentacja sylwetki kpt. Wysockiego, bohatera bitwy pod Lenino, Dział IV prezentuje wyniki badan muzealnych i konserwatorskich.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

A. Dobroński, Białostocki węzeł kolejowy do 1915 r.

A. Pajkert, Skarb monet z Mielnika, gm. loco, woj. białostockie

A. Pajkert, Skarb monet z Olędzkich, gm. Brańsk, woj. białostockie

B. Kiestenis-Studzińska, Obraz z 1856 r. nabyty do zbiorów etnograficznych Muzeum Okręgowego w Białymstoku

D. Jaskanis, Odkrycie cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Krasowie Wólce, gm. Nowe Piekuty, woj, łomżyńskie

D. Jaskanis, Trzy krzemienne siekierki z Pieszczannik, gm. Gródek, woj. białostockie

H. Gnatowska, Białostocka wojewódzka organizacja PPR w referendum ludowym i wyborach do Sejmu Ustawodawczego

H. Kasprzakówna, Ziemia białostocka w łacińskim dziele A. Cellariusa "Regni Poloniae... descriptio" z 1659 roku

H. Majeсki, Materiały źródłowe do dziejów województwa białostockiego w latach 1918—1939

H. Wisner, Litwa po zgooiie Zygmunta III. Od zjazdu wileńskiego do konwokacji warszawskiej

J. Hośсiłowiсz, Trzy obrazy Ignacego Pieńkowskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku

J. Nalepa, Stabo — jaćwięska nazwa Jeziora Kamiennego na Suwalszczyźnie

J. Piaskowski, Technologia żelaza plemion bałtyjskich u schyłku czasów starożytnych i w początku wczesnego średniowiecza (I w. p.n.e.—VIII w. n.e.)

K. Burek, Nowe stanowiska z epoki kamienia i epoki brązu znad środkowej Narwi

K. Burek, Siady osadnictwa kultury niemeńskiej w Plutyczach, gm. Chraboły, woj. białostockie

K. Chilmon, Katalog zabytków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Czarnej Wielkiej, gm. Grodzisk, woj. białostockie, z badań Akademii Medycznej w Białymstoku

K. Chilmon, Sprawozdanie z badań wczesnośrednio wiecznego kurhanu na stanowisku I w Janówku Lisowie, gm. Drohiczyn, woj. białostockie

M. Olszewska, Kamienne żarna rotacyjne typu kadłubowego

M. Olszewska, Kowalskie krzyże nagrobne ze wsi Ostrów Północny gm. Krynkli, woj. białostockie

M. Olszewska, Rzeźby Stanisława Wieliczki w zbiorach etnograficznych Muzeum Okręgowego w Białymstok

S. Kamiński, Likwidacja stanu I wojny światowej na Suwalszczyinie. Walka o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej (listopad 1918 r. — sierpień 1919 r.)

S. Szymański, Bośniacy w Grodnie końca XVIII wieku

T. Romanowska, Wstępne badania nad przemianami kulturowymi we wsi Szurpiły, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie

W. Sekunda, Meble kolbuszowskie w pałacu w Choroszczy

W. Sekunda, Płyty kominkowe w pałacu w Choroszczy, pozyskane do zbiorów Muzeum Okręgowego w Białymstoku

Z. Kosztyła, I. Kosztyła, Kapitan Władysław Wysocki — bohater bitwy pod Lenino

Z. Podbielkowski, H. Tomaszewiсz, Rzadkie zbiorowiska roślinne Pojezierza Suwalskiego

В. Kiestenis-Studzińska, Kapliczka z okolic Janowa, gm. loco, woj. białostockie

В. Сzeсzuga, E. Кłуszejko, Węgle drzewne z Suraża, woj. białostockie, znalezione na osadzie z końca epoki brązu

К. Burek, Grób kloszowy z miejscowości Grądy-Woniecko, stan. II, gm. Rutki, woj. łomżyńskie

К. Chilmon, Nowo odkryte kurhany wczesnośredniowieczne w Janówku Lisowie, gm. Drohiczyn, woj. białostockie

К. Вurеk, Wczesnośredniowieczne szydło kościane znalezione w Kleszczelach, woj, białostockie

Т. Romanowska, Podjęcie badań nad przemianami kulturowymi we wsi Kai, gm. Węgorzewo, woj. suwalskie

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurh... Болей »