Rocznik Białostocki, Tom IV

Rocznik Białostocki

Tom IV

Том: Tom IV

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 1963

Рэдактар: Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Памеры: 603 s., 23 cm

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [997.]

Tom IV Rocznika Białostockiego" zawiera studia 4 rozprawy dotycząc« osadnictwa wczesno-średndowiecznego nad Narwią, materiały do dziejów powstania styczniowego na Podlasiu, Litwie i Białorusi. Prócz tego porusza dzieje ruchu robotniczego w białostockim okręgu przemysłowym oraz omawia wielki strajk włókniarzy białostockich iw okresie międzywojennym. W „Roczniku" znajdują się dalsze materiały i wyniki badań Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej Białostockiego Towarzystwa Naukowego. W tomie IV opublikowane są także dokumenty do dziejów ucieczki ze szpitala więziennego w Suwałkach V. К a p s u к a s a, czołowego działacza litewskiej socjaldemokracji i członka Komin-ternu. W tomie tym znajdują się dalsze sprawozdania i recenzje dotyczące publikacji i prac poświęconych ziemiom północno-- wschodnim Polski, Litwy i Białorusi. W dziale kronikarskim znajdują siię materiały dotyczące pierwszego roku działalności Białostockiego Tow. Naukowego.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Prace archeologiczne i historyczne dotyczące Podlasia, Litwy i Białorusi

A Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwicskie między Biebrzą a Narwią

A. Bergman, Dokumenty do dziejów ucieczki W. Mickiewicza-Kapuskasa w 1906 г.

Antoniewicz J., Tym, którzy odeszli

D. Fajnhauz, Prasa konspiracyjna powstania styczniowego na Litwie i Białorusi (1861-1864)

Dzierżykray-Rogalski T., Badania szczątków kostnych, znalezionych w 1956 r. w grobach szkieletowych z III-IV w.n.e. na cmentarzysku kurhanowym w Osowej, pow. Suwałki

F. D. Gurdewicz, Badania archeologiczne w Nowogródku na obszarze BSRR w latach 1956-1961

J. Antoniewicz, I Konferencja Nauk Historycznych w Białymstoku w świetle wypowiedzi czasopism naukowych

J. Antoniewicz, Powstanie Białostockiego Towarzystwa Naukowego

J. Glinka, Dookoła wczesnych dziejów Białostocczyzny

J. Jaskanis, Wyniki badań kurhanu w Kuraszewie, pow. Hajnówka, przeprowadzonych w 1961 r.

J. Joka, Dzieje powszechnego strajku włókniarzy białostockich w 1932 r.

J. Wiśniewski, Dobra dowspudzkie Raczkowiczów

Jaskanis D., Cmentarzysko kurhanowe w miejsc. Krzy wólka, pow. Suwałki

St. Chankowski, Z dziejów roku 1863 w Łomżyńskiem

St. Kalabiński, Ruch robotniczy w białostockim okręgu przemysłowym w latach 1897-1900

T. Samkowicz -Jelisiejew, I Międzynarodowe Sympozjum Afrykanistyczne w Białymstoku

W. Kochanowski, Pobazyliańsiki zespół architektoniczny w Supraślu, pow. Białystok

Z. Kosztуła, Obrona odcinka Wizna w kampanii wrześniowej w 1939 r.

Żurkowa R., Z dziejów upowszechnienia kultury teatralnej w Łomży i Suwałkach w połowie XIX w.

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »