Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П. У. Сцяцко)

Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П. У. Сцяцко)

матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 11 сакавіка 2005 г.

Месца выхаду: Гродна

Дата выхаду: 2005

Рэдактар: Багдзевіч А. І.

Выдавец: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

Памеры: 367 с.

ISBN: 985-417-665-7

Катэгорыя: Гісторыя; Беларуская мова

Copyright © 2005 by ГДУ імя Янкі Купалы - афармленне

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3130]

УДК: 808.26

Дадатковая даведка: Рэцэнзент: доктар філалагічных навук М. А.Даніловіч

У зборніку змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя надзённым пытанням мовазнаўства: тэорыі і гісторыі мовы, міжмоўным стасункам, анатацыі, тэрміналогіі, этымалогіі і іншым раздзелам лексікалогіі, а таксама фразеалогіі, словаўтварэнню, граматыцы, мове мастацкай літаратуры і методыцы выкладання мовы. Магэрыялам канферэнцыі папярэднічае бібліяграфічны паказальнік навуковых, навукова-метадычных і іншых працаў нрафесара П. У. Сцяцко.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Kondratiuk Michał, Toponimia i mikrotoponimia jako źródło w badaniach przeszłości etnicznej i językowej regionu białostockiego

Аўчыннікава Г., Назоўнікі з суфіксамі -ец, -ц-а ў беларускай мове і іх рускамоўныя адпаведнікі

Бабук С. А., Особенности передачи немецких культурных реалий на родном языке

Багдзевіч А. І., Да пытання аб паходжанні славянскіх дзеепрыметнікаў залежнага стану цяперашняга часу

Багдзевіч А. І., Бубновіч І. І., Знаны навуковец і педагог

Бадзевіч З. І., Прыметнікі з прыстаўкай без- у сучаснай беларускай мове

Барысевіч К. Л., Рэгіянальныя адметнасці антрапанімікону Зэльвеншчыны (лінгвагеаграфічны аспект)

Барысенка В. Я., Метафара ў паэзіі Васіля Віткі

Барысюк В. У., Аўтарскае слова ў зборніку вершаў М. Купрэева «Правінцыйныя фантазіі»

Барысюк У. У., Вядская гаворка беларускай мовы

Басько В. У., Старабеларускія і кніжнаславянскія дзеяслоўныя прэфіксы ў рэлігійным пісьменстве XVI -XVII стст.: квантатыўны аспект

Белакурская Ж. Я., Якуб Колас і праблемы сучаснай лінгвадыдактыкі (на матэрыяле «Другога чытання для дзяцей беларусаў»)

Болдак И. А., О двух основных закономерностях процесса понимания при межъязыковых контактах в сфере науки

Боярчук О. Э., Текст в обучении студентов неязыкового вуза монологической речи в целях реализации профессионально-делового общения

Бубновіч І. І., Двухварыянтныя пазычаныя дзеясловы на старонках лексікаграфічных працаў

Буглак Ж. М., Словаўтваральная структура некаторых найменняў стравы на Гродзеншчыне (да пытання аб універбізацыі)

Буглак Ж. М., Кавалёва Л. Я., Удзячнасць гадаванцаў

Буднік І. Ф., Тапанімія гарадзеншчыны

Булыка А. М., Роля лацінскай і раманскіх моў ва ўзбагачэнні слоўніка старабеларускай мовы

Бурлыка С. І., Варыянтнасць прыметнікавых фразеалагізмаў

Вушлякоў Ю., Беларуская літаратурная мова: патэнцыял нармалізацыі. Формаўтварэнне назоўнікаў

Галай В. М., Словаўтваральная акгыўнасць нямецкіх запазычанняў

Гжавуцкая М. С., Перакладчыцкія замены ў складаным сказе

Гилева О. В., Использование драматических приемов в обучении иноязычному общению студентов неязыкового вуза

Гліннік І. В., Функцыянальная нагружанасць дзеясловаў "быць" і "być" у беларускай і польскfй мовах

Груль І. І., Мазько Г. Ч., Спецыфіка структурна-семантычных асаблівасцей біялагічных тэрмінаў грэка-лацінскага паходжання

Губкіна А. В., Складаныя назвы асоб паводле дзейнасці ў слоўніках 20-х гадоў XX стагоддзя

Даніловіч М. А., Збіранне і слоўнікавае апісанне фразеалогіі Гродзеншчыны

Демихова Н. М., Функции сообщения и воздействия в научно-популярной литературе

Дзергачова Т. Л., Частотныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле «Заключнага слова Якуба Коласа на вечары. нрысвечаным яго 70-годдзю»)

Дзятко Дз., Лексічна-граматычная структура беларускай матэматычнай тэрміналогіі

Дзячэня А. А., Метафарызацыя і метанімізацыя як сродкі тэрмінаўтварэння (на матэрыяле грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексікі)

Драгун І. М., Функцыі прозвішча як аднаго з кампанентаў трохчленнай структуры іменавання

Зразікава В. А., Семантыка-словаўтваральныя асаблівасці простых аказіянальных прыметнікаў (на матэрыяле мастацкіх твораў першай паловы XX ст.)

Ивашкевнч М. И., К вопросу о языковой репрезентации перцептивных признаков в лингвистических исследованнях

Кавальчук А. I., Намінацыі асобы паводле фізічнага стану ў гаворках Гродзеншчыны

Кавальчук А. І., Якубовіч Т. А., Навуковыя працы і іншая дзейнасць прафесара П. У. Сцяцко

Казімірская Т. А., Семантыка некаторых слоў як сродак стварэння імпліцыту (на матэрыяле твораў А. Макаёнка)

Калечыц А. І., Ужыванне спецыяльнай (прафесійнай) лексікі ў мастацкім тэксце

Калита Е. В., Социолингвистические причины возникновения американского сленга

Кантаровіч Т. М., Фемінінатывы з фармантамі -к-а, -іх-а, -ш-а ў славянскіх мовах (беларускай, балгарскай, рускай)

Киселевская Е. И., Психологические аспекты методики обучения иностранным языкам

Ковалёва Л. Я., Дэрываты-англіцызмы ў сучаснай беларускай тэрміналогіі

Костенко Н. П., Is touch important in cross-cultural communication?

Крук Б. А., Аб тэрмінах і іх варыянтах у сінтаксісе складанага сказа

Ксяндзова А. У., Матывацыйная прырода найменняў: анамасіялагічны і арэальна-тыпалагічны аспекты даследавання

Кулеш Г. І., Як называць стыль літаратурнай мовы, прызначаны абслугоўваць канцылярскую, юрыдычную, адміністрацыйную, дыпламатычную сферы дзейнасці людзей?

Курило Н. А., Моделируемость процесса аббревиации

Кухарава В., Структурна-семантычная характарыстыка назоўнікаў-кампозітаў з другім дзеяслоўным кампанентам —вод

Лапіцкая Л. І., Назвы свята сустрэчы зімы з летам у беларускай мове

Лепешаў І. Я., Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства

Лісоўская І. С., Камунікатыўны аспект маўленчай дзейнасці спосабы прадстаўлення

Лодыга В. М., Назвы фізічных адзінак у англійскай і польскай мовах

Ляскевіч С. Г., Афіксацыя як спосаб утварэння намінацый мужчынскага і жаночага адзення

Ляшчынская В. А., Метафарычная карціна свету беларуса ў паэзіі Купалы

Мачалава А. А., Суфіксальныя назоўнікі з семантыкай персанальнасці ў сферы разумовай дзейнасці ў беларускай і англійскай мовах

Мороз С. С., Канструкцыі з дзеясловамі пасесіўнай семантыкі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове

Навіцкі П. Л., Рзалізацыя переходу л/l>ў/u у дзеепрыметніках незалежнага стану прошлага часу ў беларускай і славенскай літаратурных мовах

Никитевич А. В., Словообразование и взаимодействие деривационно родственных единиц разных уровней

Пакала М. І., Апелятыўныя найменні-персаналіі як падставовая база прозвішчаў

Паляшчук Н. В., Формы займеннікаў у старабеларускай дзелавой пісьменнасці

Памецька Н. К., Лексема "жолнерь" у старабеларускай мове

Патрэба М. С., Гістарычна-культурны аспект у этымалагічных даследаваннях

Перавалава Н. Ю., Роля і месца лінгвістычных поглядаў П. І. Шафарыка ў гісторыі беларускага мовазнаўства XIX ст.

Петрушкевіч А. М., Прыёмы паэтычнага сінтаксісу у нізцы вершаў Наталлі Арсенневай «Прывіды»

Піваварчык І. В., Баба Яга: Супярэчлівасць вобразу і праваісу

Плотнікаў Б. А., Трайкоўская В. П., Тэматычныя групоўкі дыялектнай лексікі

Пяткевіч А. М., Беларускія моўныя элементы ў творах польскіх пісьменнікаў-ліцьвінау (XIX ст.)

Русак В. У., Семантычна-стылістычная функцыя простага сказа ў творах Янкі Сіпакова

Руцкая А. В., Шляхі актывізацыі аналітычна-пазнавальнай і маўленчай дзейнасці ў навучанні літаратуры

Саўчанка В. М., Пра злучнікі і часціцы як паказчыкі сінсемантыі ў складаным сінтаксічным цэлым (ССЦ)

Свістунова М. І., Марфалагічныя варыянты ў навуковых тэкстах

Сегень Базыль, Да пытання аб міжмоўнай аманіміі

Сіплівеня Ж. С., Прыметнікі з фіналлю -чаты ў сучасных усходнеславянскіх мовах

Солахаў А. В., Спосабы ўтварэння аказіяналізмаў у мове беларускіх народных загадак

Старасценка Т. Я., Трансфармацыя славесных радоў у мініяцюрах Алеся Разанава

Струкаў В. В., Экспрэсіўна-ацэначныя прозвішчы ў мастацкім тэксце

Сцяцко П. У., Зоська Верас і яе батанічны слоўнік

Трацяк І. І., Біблія ў беларускім перакладзе: праблема высокага стылю

Трунова І. С., Творны параўнання як сродак апісання прыроды ў сучаснай беларускай паэзіі

Філосаф В. М., Мадыфікацыі фразеалагізмаў у газетнай мове Беларусі

Церлюкевич В. К., К теории построения речи

Чахоўскі Г. К., Эфектыўнасць палітычнага дыскурсу

Чернйговская А. И., Генезис американской антропологической лингвистики

Шабовіч М. В., Аказіянальныя прыслоўі ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гадоў XX стагоддзя

Шакура С. У., Прастамоўная і гутарковая лексіка як сродак стварзння камічнага эфекту (на матэрыяле п'ес К. Крапівы)

Шахоўская С. У., Ужыванне русізмаў у мове нацыянальных сродкаў масавай інфармацыі

Шклярык В. А., Акцэнтныя асаблівасці састаўных мікратапонімаў

Шур В. В., Онімы-алюзіі ў творах Якуба Коласа

Шэмет Т. Я., Паслядоўнае падпарадкаванне даданых у складаназалежных сказах ускладненай будовы

Шэцка В. А., Асаблівасці словаўжывання назвы прыметы "красны" ў мове фальклору гомельшчыны

Якшук Л. М., Лексічная варыянтнасць назоўнікавых фразеалагізмаў

Ярмоленко Э. В., З гісторыі грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай лексікі (на матэрыяле «Хронікі» М. Стрыйкоўскага)

Ясюкевич Е. Н., Односоставные предложения в структуре паремий (на материале русских и английских пословиц и поговорок)