Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Беларусік

Беларусіка=Albaruthenica

Фарміраванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, якая адбылася ў Маладзечне 19-20 жніўня 1992 г.

Том: Кн. 2

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 1993

Рэдактар: Анціпенка А.

Рэдакцыйная калегія: Анціпенка Алесь, Бродка Інэса, Гапоненка Вольга, Мальдзіс Адам, Рагойша Вячаслаў, Разанаў Алесь, Яўменаў Леанід

Выдавец: Аддзел навуковай інфармацыі па гуманітарных навуках акадэміі навук Беларусі, Маладзечанскі гарвыканкам, Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Францішка Скарыны

Выдавецкая сэрыя: Беларусіка=Albaruthenica

Выдавецтва/ друкарня: Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны

Памеры: 403с., 21см

Катэгорыя: Гісторыя; Культура; Мастацкая літаратура; Рэлігія; Грамадзтва; Літаратуразнаўства

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1742]; EEDC — [1830]; MiOKB — [3511]

УДК: 008:061.3(476)

У выданні прадстаўлены асноўныя матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі „Фарміраванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў”, якая адбылася ў Маладзечне ў жніўні 1992 года. Аўтары зборніка – вядучыя беларускія і зарубежныя вучоныя. Разлічана на ўсіх тых, хто працуе на ніве беларускага нацыянальнага адраджэння.

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)
Толькі ў бібліятэцы Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру (папяровы асобнік)
Толькі ў бібліятэцы Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы (папяровы асобнік)
Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)

Зьмест

Звесткі пра аўтараў

Анціпенка Алесь, Еўрапейскасць і хрысціянская ідэя беларускасці

Бойка Ларыса, Выкладанне этнаграфіі беларусаў у навучальных установах як адзін са сродкаў развіцця нацыянальнай свядомасці (на прыкладзе Салігорскага педагагічнага вучылішча)

Вабішчэвіч Аляксандр, Праблема нацыянальнай свядомасці ў дзейнасці Таварыства беларускай школы ў 1920—30-я гады

Васючэнка Пятро, Хвароба «тутэйшасці»: прырода, праявы, наступствы (паводле твораў Янкі Купалы)

Вінер Барыс, Коган Марына, Праблемы захавання нацыянальнай свядомасці беларусаў у Пецярбургу

Габрусь Тамара, Адлюстраванне канфесійна-палітычнай сітуацыі ў культавым дойлідстве Беларусі

Гапоненка Вольга, Гісторыя навукі і фармаванне нацыянальнай свядомасці

Глушакова Тарэза, Мастацкая культура Беларусі XVII ст. як стымулюючы фактар нацыянальнай свядомасці беларусаў

Голуб Тэрэза, Максім Гарэцкі як чыннік фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў

Грыгор'ева Валянціна, Каталіцкае духавенства ля вытокаў беларускага адраджэння

Дубянецкі Эдуард, Менталітэт беларусаў: спроба гісторыка-псіхалагічнага аналізу

Дучыц Людміла, Касцюм на тэрыторыі Беларусі ў XI—XII стст. (па археалагічных дадзеных) як паказчык станаўлення этнасу

Зайкоўскі Эдвард, Роля канфесійнага фактару ў нацыянальнай саядомасці беларусаў

Запруднік Ян, Дваранства і беларуская мова

Запрудскі Ігар, Роля гістарычнага самаўсведамлення ў працэсе фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў (сярэдзіна XIX ст.)

Званарова Лола, Нататкі пра самасвядомасць Сімяона Полацкага

Злотнікаў Анатоль, Міжнацыянальныя адносіны ва Усходне-Палескім рэгіёне (на матэрыялах сацыялагічнага даследавання ў Гомельскай вобласці)

Іоська Святлана, Выхаванне нацыянальнай свядомасці сродкамі замежнай мовы

Кабржыцкая Таццяна, Кавалёва Рыма, Выявы нацыянальнай свядомасці ў беларускім фальклоры

Канапацкі Ібрагім, Татары сярод беларусаў

Караў Дзмітрый, Беларуская гістарыяграфія канца XVIII—XX стст. і гістарычная самасвядомасць бёларусаў

Каўка Аляксей, Тэрыторыя ці нацыя?

Каханоўскі Генадзь, Да пытання аб беларускім мецэнацтве ў XVI—XVIII стст.

Кіштымаў Андрэй, Менталітэт беларусаў вачамі рускага

Кляўчэня Аляксандр, Ля вытокаў нацыянальнай свядомасці беларусаў

Конан Уладзімір, Архетыпы беларускага менталітэту: Спроба рэканструкцыі паводле нацыянальнай міфалогіі і казачнага эпасу

Кузняева Соф'я, Фармаванне нацыянальнай свядомасці: фенамен Паўла Шпілеўскага

Куліковіч Уладзімір, Мова і нацыянальная самасвядомасць

Купцоў Сяргей, Культура — гістарычная рэальнасць беларускага светапогляду

Кэмпфі Анджэй, «I з Цырына пробашч прыехаў» (Заўвагі пра стасункі Міцкевіча з уніятамі)

Ласкоў Іван, Да пытання аб этнагенезе беларусаў

Лібезін Алег, Бюракратычная культура і яе ўздзеянне на нацыянальную самасвядомасць беларусаў (на гістарычным прыкладзе БССР)

Лозка Алесь, Беларусазнаўства як прадмет

Лучук Тарас, «Антычнасць» у кантэксце нацыянальнай свядомасці ўкарінцаў і беларусаў

Лучук Уладзімір, Іларыён Свянціцкі і беларускае нацыянальнае адраджэнне

Лыч Леанід, Рэлігія і нацыянальная самасвядомасць беларусаў

Ляднёва Анфіса, Роля нацыянальных згуртаванняў у жыццядзейнасці беларускай эміграцыі ў ЗША

Мазец Валянцін, Гістарычны вопыт БНР па культурна-нацыянальнаму адраджэнню беларускага народа

Мальдзіс Адам, Уступнае слова

Матрунчык Мікола, Усходне-хрысціянскі (праваслаўны) фактар у нацыянальным самаатаясамленні беларусаў

Мірончыкаў Леанід, Аб паходжанні этнасу і этнічнай самасвядомасці славян

Навіцкі Уладзімір, З гісторыі моўнай палітыкі ў Беларусі (1920—90-я гады)

Насевіч Вячаслаў, Да пытання пра саманазву беларусаў у перыяд ВКЛ

Насовіч Ян, Пра сучасныя польска-беларускія моўныя кантакты: праблемы двухмоўя

Новікава Святлана, Ганчарова Святлана, Каляда Вячаслаў, Ананіч Галіна, Мятлюк Канстанцін, Бураўкін Аляксей, Цыгамкоў Віталь, Беларуская мова і свядомасць у сімвальным увасабленні іерархічных многаўзроўневых сістэм

Палуцкая Святлана, Этнічная ідэнтыфікацыя вернікаў-уніятаў у крыніцах XVII — першай паловы XIX ст.

Папоўская Таццяна, Беларуская эміграцыя 'міжваеннага перыяду ў Францыі і Аргенціне

Паўлаў Міхаіл, Гістарычная пераемнасць саманазвы белару-аў і нацыянальная свядомасць

Пікарда Гай дэ, Старонкі гісторыі беларускай царкоўнай музыкі

Піліпенка Міхась, Змест і формы першапачатковай этнічнай самасвядомасці беларускага народа

Рагойша Вячаслаў, Роля Янкі Купалы ў станаўленні нацыянальнай самасвядомасці беларусаў

Рагойша Усевалад, Творчасць Алеся Гаруна і фармаванне нацыянальнай свядомасцІ беларусаў

Радзік Рышард, Рэлігійныя перадумовы-фарміравання беларускай нацыі

Сенатовіч Аксана, Нацыянальная самасвядомасць праз прызму жыццёвых будняў і паэтычных азарэнняў Ларысы Геніюш

Слюнькова Інэса, Архітэктурная спадчына як адлюстраванне нацыянальнага характару беларусаў

Снапкоўская Святлана, Уплыў падручнікаў Вацлава Ластоўскага на выхаванне самасвядомасці беларускіх дзяцей

Снапкоўскі Уладзімір, Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР як вонкавы фактар нацыянальнага нігілізму беларусаў

Сухая Тамара, Праблемы пераходу да беларускамоўнага навучання ў ВНУ і стварэння сучаснай беларускамоўнай матэматычнай тэрміналогіі

Сяргеева Галіна, Бацькаўшчына і дыяспара: эвалюцыя ўзаемаадносін і сучасныя праблемы

Таляронак Сяргей, Польская нацыянальная ідэя ў грамадскім руху гімназічнзй моладзі Беларусі (20-я гг. XIX ст.)

Філатава Алена, Да пытання аб паланізацыі і русіфікацыі Беларусі ў XIX ст.

Філякоў Уладзімір, Нацыянальная інтэлігенцыя і самасвядомасць беларусаў (канец XIX — пачатак XX ст.)

Чарота Іван, Пра асаблівасці творчага самавыяўлення беларусаў

Шаблоўская Ірына, Развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў і універсітэцкая філалагічная адукацыя

Шамякіна Таццяна, Касмасофія і літаратура (беларускі нацыянальны космас і душа беларуса ў творчасці Якуба Коласа)

Шлома Людміла, Аб беларусізацыі працэсу навучання вышэйшай матэматыцы

Шчарбакоў Анатоль, Чаму не спадабалася дэлегатам XII з'езда КП(б)Б паўстанне 1863 года ў Беларусі?

Шыбека Захар, Спроба вызначэння структуры і эвалюцыі нацыянальнай самасвядомасці

Языковіч Ларыса, Рэлігійнае жыццё беларускай Эміграцыі

Варта пазнаёміцца:

Беларусік

Беларусіка=Albaruthenica

Нацыянальная і рэгіянальная культура, іх узаемадзеянне

У кнізе змешчаны матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі „Рым-IV”, прысвечанай узаемадзеянню нацыянальных і рэгіянальных культураў (культурнаму памежжу) Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны (Гродна, 1993), беларуска-польскай канферэнцыі па грамадска-культурным узаемадзеянні (Брэст, 1993), скарыназнаўчыя матэрыялы, даследаванні супрацоўнікаў імя Ф.Скарыны і інш. Разлічана на ўсіх, каго цікавціь лёс беларускай культуры, яе кантакты з су... Болей »


Беларусік

Беларусіка=Albaruthenica

У выданні шырока прадстаўлены матэрыялы Міжнароднага кангрэсу беларусістаў, які адбыўся ў Мінску 25—27 мая 1991 г., і Міжнароднай навуковай сесіі, праведзенай Акадэміяй навук Беларусі да 500-годдзя з часу нараджэння Ф. Скарыны. Аўтары выдання — вядучыя беларускія і зарубежныя гісторыкі, літаратуразнаўцы, мовазнаўцы, мастацтвазнаўцы. Іх працы прысвечаны адраджэнню беларускай нацыянальнай свядомасці, вяртанню мастацка-духоўнай спадчыны, п... Болей »