Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 18 – 19 ліст. 2010 г.)

Том: XII

Месца выхаду: Гродна

Дата выхаду: 2011

Рэдактар: Папоў І.

Рэдакцыйная калегія: Г. Хацкевіч, Я. Панькоў, Э. Ярмусік, І. Папоў (гал. рэдактары) [і інш.].

Выдавец: ГрДУ імя Я. Купалы

Памеры: 383 с., 25 см

ISBN: 978-985-515-494-6

Катэгорыя: Этнаграфія; Філязофія; Гісторыя; Беларуская мова; Культура; Рэлігія; Грамадзтва; Літаратуразнаўства

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2661]

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVII міжнароднай навуковай канфе- рэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнасці», якая адбылася 18 – 19 лістапада 2010 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам. Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów naukowych powstałych w oparciu o referaty wygłoszone podczas XVII międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu «Droga ku wzajemności» w dniach 18 – 19 listopada 2010 r. (Grodno). Zbiór jest adresowany do pracowników naukowych, wykładowców, nauczycieli szkół i liceów, doktorantów i studentów.

Каталёг: Kamunikat.org | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уся кніга ў адным файле

Зьмест

Bobowik A., Szkolnictwo mniejszości białoruskiej na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1930 – 1939 (cz. II)

Czyżewski F., Uwagi o grafii nazwisk w inskrypcjach nagrobnych nekropolii prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej – z perspektywy kontaktów polsko-wschodniosłowiańskich

Kondratiuk Michał, Odapelatywne nazwiska wschodniosłowiańskie mieszkańców Białostocczyzny

Kruk M., Białostockie białorutenika w latach 2006 – 2008

Lewaszkiewicz T., Zeszyty szkolne z lat 1935–1939 ucznia szkół nowogródzkich jako źródło wiedzy o północnokresowych właściwościach językowych

Łapicz Cz., Język białoruski i język polski w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Pawlukiewicz A, Podejście komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego.

Szcześniak K., Liczby w białoruskich zamowach dotyczących dębu.

Trancygier-Koczuk Z., Portfolio Językowe – paszportem do wielojęzycznej Europy

Альштынюк А., Тэма дзіцяці ў творчасці Янкі Брыля

Асабіна Сняжана, Фразеалагізмы ў аповесці Аляксея Карпюка «Данута».

Аўчыннікава Ганна, Адметныя і супольныя рысы агентыўных асабовых найменняў сферы мастацтва і навукі ўсходнеславянскіх і польскай моваў.

Барабаш В., Формирование и деятельность польского сопротивления на территории Западной Беларуси в 1939 – 1941 гг.

Бельскі Алесь, Асэнсаванне творчай спадчыны М. Багдановіча ў працах М. Ларчанкі, С. Александровіча, А. Лойкі

Билютенко Е., Женские образы в романе Элизы Ожешко «Над Неманом» (в свете поисков идеала)

БРУСЕВІЧ Анатоль, Ян Каханоўскі ў беларускім літаратурным кантэксце

Вайцешчык Г., Гандлёвыя функцыі мястэчкаў Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 гг.

Ганчар А., Деятельность администратора Виленской Римско-католической епархии П. Жилинского (1866 – 1883 гг.)

Гардзей Н., Марфаналагічная праблематыка ў кваліфікацыйных навуковых работах па беларускаму мовазнаўству (канец 80-х – пачатак 90-х гадоў XX ст.)

Гарматны В., Насаджэнне вайсковага асадніцтва ў Навагрудскім ваяводстве (1921 – 1939 гг.)

Гончаров Н., Гончаров А., Президентская республика: белорусская модель

Грэсь С., Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў перыяд санацыі

Гуленка У., Барацьба за нацыянальную самасвядомасць беларусаў у перыяд нацысцкай акупацыі (паводле матэрыялаў аб спробах стварэння Беларускай арміі 1942 – 1944 гг.)

Давыдзенка Л., Літвінюк А., «Усходняе партнёрства» як фактар трансгранічнага эканамічнага супрацоўніцтва сумежных краін у кантэксце Еўрапейскай палітыкі добрасуседства

Даніловіч М., Фразеалагізмы з псеўдаўласнымі імёнамі ў беларускай дыялектнай мове

Демидович А., Архитектура Беларуси эпохи Возрождения в исследованиях российской дореволюционной историографии

Еўмянькоў В., Публіцыстыка У. Сыракомлі: Рэч Паспалітая праз 70 год пасля дзяржаўнай катастрофы («Podróż swojaka po swojszczyźnie»)

Загідулін А., Вывучэнне этнакультурнага і канфесійнага развіцця Заходняй Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі

Загідуліна М., Стыль «мадэрн» у творчасці Казіміра Стаброўскага

Заневский С., Концепция происхождения польской и русской аристократии в творчестве Ф.Г. Духинского

Зянюк Р., Увядзенне рускай мовы ў рымска- каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях у ХІХ ст.

Истомин В., Семантические способы образования в арго.

Кавальчук В., Матыў «пабрацімства» ў аповесці В. Быкава «Жураўліны крык» і рамане Т. Новака «А як будзеш каралём, а як катам будзеш».

Канчэўская К., Чалавек культуры памежжа (на прыкладзе Гродзеншчыны)

Каяла У., Вытокі і станаўленне баечнага жанру ў еўрапейскай літаратуры: беларускі кантэкст

Колоцей М., Улейчик Н., Формирование и развитие нормативно-правовой базы государственной политики Республики Беларусь в области национального образования этнических общностей

Колоша Э., Дихотомия «большинство-меньшинство» в политико-правовых учениях отдельных мыслителей России ХV – ХIХ веков

Кручковский Т., История Польши и польско-российские отношения периода Х – ХІІІ веков в оценке Н.М. Карамзина

Лебядзевіч Д., Польскамоўная творчасць Яна Чачота ў кантэксце антычнай літаратуры

Лисовская Т., Белорусско-польские связи в формировании и развитии неопротестантского движения Западной Беларуси в 1921 – 1939 гг.

Маляўка П., Віктар Швед як дзіцячы пісьменнік

Мдивани Т., Белорусское концертно-исполнительское искусство игры на народных инструментах: тенденции развития

Милюченков С., Источники и методика сравнительного исследования городской традиционной материальной культуры в белорусско-польском пограничье и соседнем зарубежье

Мярчук В., Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі ў Францыю (1921 – 1939 гг.)

Никитенкова Л., Нестерчук Г., Латино-польский образец в развитии просвещения на восточнославянских землях в ХVII веке

Новак В., Агульнае і адметнае ў масленічнай абраднасці беларусаў і палякаў

Носова А., Репатриация советских граждан из Польши

Павшок А., Римско-католическая Церковь в годы Первой мировой войны (на примере Виленской епархии)

Палуян А., Воінава А., Назвы абрадавых страў у гаворках паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча

Паньков Е., Жанровые модификации в прозе «Молодой Польши»

Панькова О., Образ времени в романе «Живые камни» Вацлава Берента

Петрушкевич В., Проблемы экономии сельского хозяйства в Гродненской губернии в начале ХХ века (по материалам «Гродненских губернских ведомостей»)

Петрушкевіч Ала, «З родных песень» заходнебеларускага паэта Алеся Мілюця

Саковіч А., Малая Радзіма ў творчасці Аляксея Карпюка

Сильванович С., Львовское подполье в истории польской конспиративной деятельности в западных областях Беларуси (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.)

Ситкевич С., Сборники архивных документов как историографические источники по проблеме СВБ-АК на территории Западной Беларуси

Сілава С., Царкоўна-прыходскае жыццё Гродзенскай праваслаўнай епархіі ў 1921 – 1939 гг.

Станкевіч А., Беларуска-польскія моўныя сувязі: гісторыя і сучаснасць

Сцяпанава А., Рэалізацыя палітыкі асадніцтва на тэрыторыі Віленскага ваяводства (1920 – 1939 гг.), спецыфіка рэгіянальнага памежжа

Тарасава С., Да пытання аб жанравай прыродзе паэм Яна Чыквіна

Тварановіч Галіна, Лірычная проза Янкі Брыля ў часопісе «Тэрмапілы»

Фёдоров И., Формирование городской застройки Гродно во второй половине ХIХ – начале ХХ веков

Фірыновіч А., Маніфестацыйны перыяд паўстання 1863 – 1864 гг. у беларуска-літоўскіх губернях

Черепица В., Захоронения уроженцев Беларуси на Варшавском кладбище «Повонзки» (1940 – 1980-е годы)

Чукічова Н., «Граматыка» сюжэтных трансфармацый у беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя (В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч)

Шаўцова А., Функцыі анамастычнай лексікі ў зборніку навел Элізы Ажэшкі «Gloria victis»

Швайко В., Стан беларускай асветы ў Польшчы ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст.

Швед Вячаслаў, Гродзенскія вязні Катыні

Ярмусік Э., Місіянерская дзейнасць Каталіцкага Касцёла на Гродзеншчыне (канец 1980-х гадоў – да цяперашняга часу)

Варта пазнаёміцца:

Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XXI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25-26 верасня 2015)

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny tom Polsko-białoruskich związków językowych, literackich, historycznych i kulturowych, będący pokłosiem XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2015 roku. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem tych cyklicznych spotkań naukowych jest Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, a także Katedra ... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XX міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна, 23-24 X 2014)

23-24 кастрычніка 2014 г. на філалагічным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы адбылася юбілейная XX міжнародная канферэнцыя «Шлях да ўзаемнасці», якая праводзілася ў супрацоўніцтве з Гродзенскім абласным выканаўчым камітэтам і кафедрай беларускай філалогіі Універсітэта ў Беластоку. У аўтарытэтным навуковым форуме прынялі ўдзел вядучыя беларускія і польскія даследчыкі, прафесійная дзейнасць якіх судакранаецца... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVIII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 15-16 лістап. 2012 г.)

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVIII міжнароднай навуковай канферэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнаеці», якая адбылася 15-16 лістапада 2012 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам, шырокай грамадскасці. / Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów naukowych powstałych w oparciu o referaty wygłoszone podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25–26 IX 2009 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, tom XI, zawiera referaty, studia i komunikaty wygłoszone na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 25-26 września 2009 roku. Miejscem Konferencji był Hotel „Trzy Sosny” na peryferiach miasta, w leśnym zaciszu osiedla Ignatki. Tu również była zakwaterowana większość jej uczestników... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

Зборнік адрасуецца навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы XI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток 18-20 VII 2003 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe - tom II, zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 16-18 lipca 1999 roku oraz inne złożone przez autorów prace, tematycznie związane z problematyką Konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток 16-18 VII 1999 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe - tom II, zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 16-18 lipca 1999 roku oraz inne złożone przez autorów prace, tematycznie związane z problematyką Konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна-Навагрудак 25-27 ІХ 1998 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »